Regulamin Sklepu Internetowego (Regulamin SI) świadczenia usług drogą elektroniczną

Wstęp

1. Regulamin SI zawiera:

 •  zasady zawierania Umów sprzedaży;

 •  zasady rozwiązywania Umów sprzedaży;

 •  warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.efs4wd.pl przez przedsiębiorców Mariusza Naporę i Igora Sawczuka, działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Quatro4x4 sp. z o.o. w Kazimierzówce 101E, 21-040 Świdnik, NIP 713-31-11-050, REGON 387809285, kapitał zakładowy: 20000zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000875507 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS , adres e-mail: biuro@efs4wd.pl, zwanymi dalej łącznie Sprzedającym.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie jest możliwe bez uprzedniej akceptacji Regulaminu SI.

3. Treść Regulaminu SI i każdej zmiany jego treści dostępna jest pod adresem www.sklep.efs4wd.pl w regulaminie sklepu.

Dane osobowe

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

5. Sprzedający przetwarza powierzone mu dane osobowe, wyłącznie niezbędne dla wykonania  Umowy sprzedaży lub jej rozliczenia, w tym:

 • nazwisko i imiona,

 • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • adres zameldowania na pobyt stały,

 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 5c,

 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego,

 • adresy elektroniczne.

6. Przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także aktów Sprzedającego, tj. Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności.

7. Po wykonaniu Umowy sprzedaży Sprzedający przetwarza dane osobowe Zamawiającego tylko w granicach art. 19 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Sprzedający udostępnia dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji Zamówienia.

9. Gwarantuje się prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego na zasadach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

10. Uprawnienia, o których mowa w pkt 9, realizuje się w każdy sposób, w tym telefoniczne dzwoniąc na numer +48/ 81 7463108 albo za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przypisanych do Konta Użytkownika.

Zasady zawierania Umów sprzedaży warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

11. Sprzedający informuje o następujących wymaganiach technicznych niezbędnych do zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

 • połączenie z Internetem,

 • korzystanie z programu komputerowego Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej.

12. Sprzedawca oświadcza, że:

 • zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci dostępu osób nieuprawnionych do danych przekazanych tą drogą zabezpiecza poprzez stosowanie technik kryptograficznych, tj. kodowanie danych programem do obsługi handlu internetowego, który wymaga wyboru indywidualnego login Login i hasło Hasła dostępu;

 • funkcją i celem oprogramowania nie będącego składnikiem treści usługi Sprzedającego, wprowadzonego do systemu teleinformatycznego, który Sprzedający stosuje w Sklepie Internetowym jest umożliwienie: każdorazowej po jednokrotnym zakończeniu procesu rejestracji identyfikacji stron Umowy sprzedaży po jednokrotnym zakończeniu rejestracji, przekazywanie i odbiór potwierdzeń złożenia właściwych oświadczeń woli i ich treści oraz bezpieczne korzystanie ze Sklepu Internetowego, co Sprzedający realizuje przesyłając cookies do urządzenia, z którego dokonywana jest komputerowy do obsługi handlu internetowego.

13. Wszelkie informacje dotyczące Towarów umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym reklamy, cenniki lub inne materiały informacyjne, są informacją handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach opisanych w Regulaminie SI.

14. Składanie oświadczeń woli następuje drogą elektroniczną, w szczególności pocztą elektroniczną.

15. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonują osoby posiadające status Użytkownika lub Gościa, w każdym razie w odniesieniu do osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia.

16. Złożenie Zamówienia bez rejestracji wymaga każdorazowego przekazania danych osobowych.

17. Złożenie Zamówienia z rejestracją, tj. poprzez utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika, wymaga jednorazowego przekazania danych osobowych; składanie przez Użytkownika następnych Zamówień jest możliwe po zalogowaniu się na indywidualne Konto (po podaniu login-u i hasła).

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika wskutek niezabezpieczenia przez Użytkownika danych jego Konta, w szczególności login-u lub hasła, a także w razie nie powiadomienia Sprzedającego lub powiadomienia ze zwłoką o wszelkich naruszeniach zasad dostępu i bezpieczeństwa Konta.

19. Umowy sprzedaży zawiera się tylko w granicach informacji handlowej opublikowanej w Sklepie Internetowym.

20. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego przekazania danych osobowych:

 • podczas rejestracji i wykorzystania indywidualnie obranego i zaakceptowanego login-u i hasła,

 • bez rejestracji i wypełnienie formularza dostępnego na stronie pod adresem www.efs4wd.pl,

 • bez rejestracji i przekazania ich drogą telefoniczną, ale po wymianie potwierdzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadanej i otrzymanej z adresu elektronicznego: biuro@efs4wd.pl lub mariusz@quatro4x4.pl,

21. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godzony na dobę przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.

22. Sprzedający zastrzega możliwość dokonywania okresowych konserwacji Sklepu Internetowego oraz blokowania dostępu do Konta lub Sklepu Internetowego w razie awarii.

23. Okresowe konserwacje odbywać się będą jeden raz w miesiącu i nie będą trwać dłużej niż 48 godzin.

24. Sprzedający informuje o dostępności i cenie Towaru w treści jego opisie lub przy jego zdjęciu.

25. Ceny Towarów wskazane w Sklepie Internetowym:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

 • nie zawierają kosztów dostawy.

26. Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi pod adresem www.sklep.efs4wd.pl

27. Każde Zamówienie może obejmować nie więcej niż dziesięć (10) Towarów.

28. Umowę sprzedaży dotyczącą Zamówienia podzielonego na kilka odrębnych Zamówień uważa się za wykonaną z chwilą dostawy wszystkich Towarów.

29. Koszty związane z Zamówieniem Sprzedający podaje w Koszyku, pod adresem www.sklep.efs4wd.pl

30. Sprzedający niezwłocznie informuje drogą elektroniczną o nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniu formularza Zamówienia, chyba że nie wskazano adresu poczty elektronicznej. Wówczas Zamówienie traktuje się za niedokonane.

31. Umowa sprzedaży jest zawarta w dniu następnym po zaakceptowaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Zamówienia otrzymanego od Sprzedającego.

32. Warunkiem potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

33. Potwierdzenie Zamówienia jest przesyłane wyłącznie na podany Sprzedającemu adres poczty elektronicznej.

34. Sprzedający nie potwierdza Zamówienia w razie niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia albo gdy przewidywana dostępność towaru przypadnie w terminie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

35. Akceptacja zamówienia następuje drogą elektroniczną, z zakładki ,,ZAMAWIAM’’.

36. Jeśli realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności Towaru, Sprzedający w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży zawiadamia o tym Zamawiającego i w terminie 14 zwraca całą otrzymaną cenę.

37. Jeśli Sprzedający nie może wykonać Umowy sprzedaży z powodu choćby przejściowej niemożności sprzedaży Towaru o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sprzedający może w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży wykonać Umowęją, dostarczając Towar tej samej jakości i o tym samym przeznaczeniu, za umówioną cenę, uprzednio informując Zamawiającego o jego prawie do odmowy przyjęcia takiego Towaru i jednocześnie prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży za zwrotem zapłaconej ceny i Towaru, na koszt Sprzedającego.

38. Za zamówione Towary Sprzedający akceptuje płatność przelewem, pobranie kurier, oraz gotówką.

39. Termin płatności w przypadku przelewu wynosi do 7 dni.

41. Sprzedający informuje Konsumenta, że może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów takich jak mediacja lub sąd polubowny w celu rozstrzygania sporów pomiędzy stronami umowy zawartej na odległość lub w celu rozpatrzenia reklamacji.

42. Dostęp do postępowania mediacyjnego lub przed sądem polubownym jest powszechny.

Dostawa

43. Dostawa zamówionego Towaru może nastąpić w jeden ze sposobów wybranych przy składaniu Zamówienia:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - dostawa następuje w terminie do 48 godzin od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego,

 • na życzenie - dostawa następuje za pośrednictwem innej wskazanej firmy kurierskiej

 • odbiór w siedzibie Sprzedającego.

44. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi:

 • w przypadku przesyłki standardowej do 30 kg - 25,- zł brutto,

 • w przypadku przesyłki standardowej powyżej 30 kg do 100 kg – 100,- zł brutto,

 • w przypadku przesyłki standardowej powyżej 100 kg do 200 kg – 200,- zł brutto,
 • w przypadku przesyłki o gabarytach niestandardowych i za pośrednictwem innego kuriera niż DPD, z wyłączeniem Poczty Polskiej – koszt transportu jest ustalany indywidualnie.

45. Sprzedający nie dostarcza zamówionego Towaru za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska SA.

46. Dostawa Towaru jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia nie uważa się za złożone, jeżeli Zamawiający wskazał adres dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowód zakupu

47. Sprzedający wydaje Zamawiającemu dowód zakupu na zakupione Towary.

48. Dowodem zakupu jest rachunek lub faktura.

49. Wystawienie faktury jest uzależnione od podania przez Zamawiającego danych niezbędnych do jej wystawienia (zgodnie z obowiązującymi w chwili dokonywania zamówienia przepisami prawa).

Anulowanie Zamówień

50. Zamawiający, będący Konsumentem, ma prawo bez podania przyczyny anulować dokonane Zamówienie po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Sprzedającego o tytule Potwierdzenie Zamówienia.

51. Anulowanie Zamówienia nie jest możliwe po zaakceptowaniu Zamówienia przez Zamawiającego (przesłaniu wiadomości pocztą elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną od Sprzedającego o tytule Potwierdzenie Zamówienia).

52. Anulowanie Zamówienia następuje przez złożenie oświadczenia, tj. kliknięcie w Anuluj Zamówienie.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

53. Zamawiający, będący Konsumentem, ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy sprzedaży.

54. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Odstępujący wysyła pisemne oświadczenie na adres: Quatro4x4 Sp. z O.O., Kazimierzówka 101E, 21-040 Świdnik, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru.

55. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Odstępujący wysyła wraz z dowodem zakupu Towaru.

56. Odstępujący może skorzystać z wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy znajdującego się pod następującym adresem: FORMULARZ ZWROTU

57. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą, a Odstępujący jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań.

58. Towar zwracany przez Odstępującego zostanie przyjęty przez Sprzedającego, jeśli będzie w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu Towaru niż do celu jego odbioru.

59. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Odstępującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Odstępującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi w taki sam sposób w jaki dokonał ich pierwotnie Odstępujący. Inny sposób zwrotu ceny i kosztów dostarczenia towaru może nastąpić po uprzednim złożeniu oświadczenia o zmianie wyboru zwrotu poniesionych kosztów przez Odstępującego.

60. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by zwracany towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

61. Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

62. Odstępujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

63. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość,, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

64. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Odstępującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Gwarancja i Reklamacje

65. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

66. Oferowane przez Sprzedającego towary objęte są gwarancją producenta/dystrybutora/sprzedającego.

67. W granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający jest odpowiedzialny:

 • wobec Konsumenta – za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, tj. wady fizyczne;

 • wobec innej osoby niż Konsument za wady fizyczne.

68. Reklamację składa się pisemnie na adres Sprzedającego, w tym z wykorzystaniem formularza dostępnego pod adresem . Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Towar oraz dowód jego zakupu.

69. Sprzedający odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

70. Reklamacja powinna zawierać opis niezgodności Towaru z umową sprzedaży, wadę fizyczną oraz określić oczekiwany sposób jej usunięcia.

71. Uprawnienia do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z Umową sprzedaży nie przysługują, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Sprzedający nie zostanie zawiadomiony o niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

72. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

73. Reklamacja wad fizycznych może być dokonana także na podstawie rękojmi albo gwarancji.

74. Zamawiający traci uprawnienia do reklamacji Towaru na podstawie rękojmi, jeżeli przed upływem miesiąca od wykrycia wady Towaru nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

75. Sprzedający odpowiada za Towar na postawie rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady Towaru przed upływem roku od wydania tego Towaru Zamawiającemu.

76. Reklamację na podstawie gwarancji składa się do Gwaranta.

77. Gwarant usuwa wadę albo wymienia Towar na nowy, jeżeli wady ujawnią się w czasie obowiązywania gwarancji.

Definicje

78. Gość – Zamawiający, który składa Zamówienie bez rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

79. Gwarant – wystawca dokumentu gwarancji.

80. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.

81. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

82. Konto Użytkownika lub Konto – podstrona Sklepu Internetowego, za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać Zamówienia Towaru. Dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu Login-u i Hasła.

83. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.sklep.efs4wd.pl, w której widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu.

84. Login – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji niezbędny do uzyskania dostępu do konta.

85. Paczka o gabarytach niestandardowych – paczka, która ze względu na swoje właściwości (kształty, wymiary, delikatną zawartość) wymaga przy przewozie sortowania ręcznego.

86. Paczka standardowa – paczka o kształcie prostopadłościanu, z której nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.

87. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” nadana na adres elektroniczny Zamawiającego.

88. Pozycja asortymentowa - oznaczenie rodzaju, marki i ewentualnie modelu Towaru.

89. Regulamin SI – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest zbiorem postanowień określającym w szczególności rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

90. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.efs4wd.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może kupić Towar.

91. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

92. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 Kodeksu cywilnego i nast.

93. Użytkownik – Zamawiający, który utworzył Konto w Sklepie Internetowym.

94. Zamawiający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 roku życia, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

95. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego określające rodzaj i ilość Towarów, złożone drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.

96.       Sprzedający informuje, iż Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym;

b)      Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy;

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.oraz internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Quatro sp. z o.o. p.k (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.sklep.efs4wd.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quatro4x4 Sp. z O.O. dane kontaktowe - numer telefonu: 602523414, adres e-mail: mariusz@quatro4x4.eu.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Quatro można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Quatro4x4 Sp. z O.O. Kazimierzówka 101E, 21-040 Świdnik , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – mariusz@quatro4x4.eu.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • zbierania danych i dopełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacji umowy
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: 

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.: 

przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany  ustawą o narodowym zasobie archiwalnym. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).